Algemene Voorwaarden

1. Definities
In de algemene voorwaarden worden onderstaande definities met diens betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.
1. Netgezel, ingeschreven onder dossiernummer 20169977 bij de kamer van koophandel te Breda.
2. De opdrachtgever: de partij waarmee Netgezel een (elektronische) overeenkomst heeft gesloten.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Netgezel.
4. Diensten: de diensten die Netgezel levert op grond van de inhoud van de overeenkomst met de opdrachtgever
5. Website: www.netgezel.nl.
6. Mijn Netgezel: https://mijn.netgezel.nl.

2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle diensten die door Netgezel geleverd zijn.
2. Door ondertekening van de overeenkomst met Netgezel verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij/zij hiermee akkoord gaat.
3. De opdrachtgever kan een bestelling via Mijn Netgezel enkel plaatsen na acceptatie van de algemene voorwaarden.
4. Netgezel behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen/aan te vullen. Dit wordt vervolgens via de website richting de klant gecommuniceerd.

3. Tarieven
1. Alle tarieven op onze website zijn exclusief 21% btw tenzij anders aangegeven.
2. Tarieven van webhosting pakketten zijn aangegeven als maandbedragen en exclusief 21% btw.
3. Tarieven van domeinnamen zijn aangegeven als jaarbedragen en exclusief 21% btw.
4. Netgezel behoudt zich het recht voor om de tarieven tussentijds te wijzigen indien dit minimaal drie maanden voor het verstrijken van het contract aan de opdrachtgever meegedeeld is. Het staat de opdrachtgever vrij zijn/haar contract op dat moment te beëindigen. Het huidige contractjaar blijft gehandhaafd.
5. Netgezel berekent geen transactiekosten voor iDEAL, de transactiekosten voor PayPal bedragen 5,0 procent van de aankoopwaarde.
6. Tarieven voor het overschrijden van het maandelijkse dataverkeer:
– Vooraf medegedeeld door de klant: €0,25 excl. btw per 1000 MB.
– Achteraf geconstateerd door Netgezel: €0,50 excl. btw per 1000 MB.
7. De aanmaningskosten bedragen €25,00 excl. btw.
8. De her-aansluitkosten voor webhosting/website bedragen €15,00 excl. btw.

4. Offertes en aanbiedingen
1. Offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidstermijn zoals op de offerte vermeld staat.
2. Netgezel is alleen aan een offerte gebonden als de opdrachtgever de offerte voor het verstrijken van de geldigheidstermijn geaccepteerd heeft.
3. Een offerte kan alleen in zijn geheel worden geaccepteerd, indien de opdrachtgever een deel van de diensten wenst af te nemen ontvangt hij/zij een nieuwe offerte.
4. Offertes en aanbiedingen zijn klant gebonden en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Facturatie en betalingen
1. Netgezel verstuurt alle facturen per e-mail aan de opdrachtgever, tenzij onderling anders overeengekomen.
2. Netgezel verstuurt de eerste factuur direct na de bestelling/oplevering. Herhalingsfacturen worden altijd op de eerste van de maand verstuurd en bevatten alle producten die in die maand gefactureerd dienen te worden.
3. Facturen dienen binnen de betaaltermijn voldaan te zijn aan Netgezel d.m.v. bankoverschrijving, iDEAL of PayPal.
4. Bij websiteontwikkeling verstuurt Netgezel voor aanvang een factuur voor een aanbetaling van 25 procent. Na ontvangst van de aanbetaling zal aan de ontwikkeling begonnen worden. De overige 75 procent dient betaald te worden na oplevering van de website.
5. Indien de opdrachtgever zijn/haar maandelijkse dataverkeer overschrijdt, worden de kosten hiervan gefactureerd in het volgende contractjaar. Indien er sprake is van een overschrijding van meer dan 10% van de contractwaarde, zal er direct een factuur volgen.
6. Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn voldaan heeft, verzendt Netgezel eerst kosteloos tweemaal een herinnering. Tussen de herinneringen zit een periode van 21 dagen. Indien de betaling na opnieuw 21 dagen nog niet voldaan is volgt een aanmaning, waarvan de kosten €25,00 excl. btw bedragen.
7. Indien Netgezel genoodzaakt is een aanmaning te versturen heeft Netgezel het recht de toegang tot de webruimte/website tijdelijk te blokkeren tot aan het moment dat de betaling ontvangen is. Na het ontvangen van de betaling wordt de webruimte/website weer vrijgegeven, de opdrachtgever ontvangt voor het her aansluiten een factuur van €15,00 excl. btw.

6. Bestellingen
1. Na het plaatsen van een bestelling verstuurt Netgezel een factuur. De dienst wordt geleverd nadat de betaling voldaan is.
2. Annuleren van een bestelling is tot 7 dagen na de besteldatum mogelijk, mits de opdrachtgever nog geen gebruik heeft gemaakt van de dienst.
3. Indien de opdrachtgever een domeinnaam heeft besteld en de betaling hiervan ook al voldaan is, heeft de klant geen recht op het annuleren van de domeinnaam.

7. Webhosting
1. Netgezel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud die de opdrachtgever op zijn/haar webruimte plaatst.
2. Het is verboden illegale bestanden zoals games en muziek op de webruimte te plaatsen. Software waarvan de opdrachtgever geen licentie heeft afgenomen is eveneens verboden.
3. Het is verboden internetspellen zoals criminals op de webruimte te plaatsen.
4. Het is verboden de webruimte commercieel te exploiteren indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van een reseller pakket.
5. Maakt de opdrachtgever gebruik van een reseller pakket, dan is hij/zij verantwoordelijk voor het verlenen van de support aan zijn/haar klanten. Netgezel behandelt alleen supportverzoeken van de opdrachtgever zelf.
6. Als er sprake is van klachten van derden over de inhoud van een website neemt Netgezel contact op met de opdrachtgever. Indien de klachten/verdenkingen van zodanige aard zijn, neemt Netgezel meteen gepaste maatregelen welke vervolgens aan de opdrachtgever gemeld worden.
7. Indien de opslagruimte of de maandelijkse hoeveelheid dataverkeer overschreden wordt, verstuurt Netgezel een aanvullende factuur. De toegang tot de webruimte wordt niet automatisch geblokkeerd, in onderling overleg tussen Netgezel en de opdrachtgever worden de mogelijkheden bekeken.
8. Domeinnamen die Netgezel voor de opdrachtgever registreert zijn eigendom van de klant, de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de reputatie van de domeinnaam.
9. Netgezel biedt shared webhosting aan, dit betekent dat de opdrachtgever de server deelt met anderen. Indien de opdrachtgever overmatig gebruik maakt van bepaalde server resources, zal Netgezel de opdrachtgever een andere hosting mogelijkheid aanbieden.
10. Netgezel maakt dagelijks een back-up van alle data welke vervolgens zeven dagen bewaard worden. Deze back-ups worden gemaakt voor eigen gebruik, de opdrachtgever is verantwoordelijk voor eigen data en het maken van back-ups.
Mocht de opdrachtgever onverhoopt gegevens kwijt zijn, bedragen de kosten voor het terugplaatsen van een door Netgezel gemaakte back-up €15,00 excl. btw.
11. Netgezel draagt zorg voor het up-to-date houden van de server software, de opdrachtgever is verantwoordelijk voor eigen gebruikte software en het updaten hiervan. Op verzoek van de opdrachtgever levert Netgezel support voor website software op basis van uurloon.
12. Netgezel heeft het recht om de opdrachtgever te verplichten de gebruikte software te updaten indien er anders beveiligingsproblemen ontstaan.
13. Netgezel is niet aansprakelijk voor eventuele downtime van de server indien een toeleverancier in gebreke blijft. Er wordt vanzelfsprekend wel alles aan gedaan om dit te voorkomen/zo snel mogelijk op te lossen.
14. Netgezel heeft geen uptime garantie, wij streven naar 99,5%+ uptime exclusief regulier onderhoud.
15. Is de uptime binnen een maand lager dan 98.00% exclusief regulier onderhoud, dan heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de maandelijkse huur van de betreffende maand. Netgezel biedt geen verdere schadevergoedingen.

8. Webdiensten
1. De standaard samenstelling van de onderhoudsdienst bestaat uit het updaten van de gebruikte software en een half uur per maand om vrij te besteden aan onderhoud. De kosten worden per opdrachtgever bepaald in het onderhoudscontract op basis van de complete samenstelling van de website.
2. Tijdens het ontwikkelen van een website wordt de website op een tijdelijke omgeving online gezet zodat de opdrachtgever het ontwikkelingsproces kan volgen.
3. Indien de opdrachtgever tijdens het ontwikkelingsproces een verzoek indient om aanpassingen uit te voeren behoudt Netgezel zich het recht voor een aanvullende factuur te sturen.
4. Tijdens het ontwikkelingsproces blijft Netgezel eigenaar van de website.
5. Tijdens de oplevering van een website wordt de opdrachtgever automatisch de eigenaar en de verantwoordelijke voor alle informatie die op de website staat.

9. Duur en beëindiging voor zakelijke opdrachtgevers
1. Netgezel heeft het recht bij overtreding van de algemene voorwaarden maatregelen te treffen. Dit kan leiden tot tijdelijke of permanente blokkade van de webruimte en domeinnaam, zonder terugbetaling van de huur.
2. Netgezel stuurt 6 weken voor het verstrijken van de overeenkomst een herinnering, waarna de opdrachtgever nog twee weken heeft om zijn/haar diensten op te zeggen.
3. Overeenkomsten worden automatisch verlengd voor de periode van een jaar. Wanneer de opdrachtgever dit niet wenst dient hij/zij dit minimaal één maand voor het verlopen van de overeenkomst schriftelijk/per e-mail aan Netgezel mede te delen.
4. Overeenkomsten m.b.t. webhosting en domeinnaam hebben een looptijd van een jaar. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen dient hij/zij dit minimaal één maand voor het verlopen van de overeenkomst schriftelijk/per e-mail aan Netgezel mede te delen. De contracten worden ieder jaar automatisch verlengd voor een periode van een jaar.
5. Overeenkomsten m.b.t. tot de onderhoudsdienst hebben een minimale looptijd van een jaar en worden jaarlijks automatisch verlengd voor de periode van een jaar. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen dient hij/zij dit minimaal één maand voor het verlopen van de overeenkomst schriftelijk/per e-mail aan Netgezel mede te delen.
6. Tussentijdse aanpassing van een webhosting pakket naar een groter pakket is mogelijk.
7. Het is voor de opdrachtgever niet mogelijk om tussentijds een overeenkomst voor een webhosting pakket en/of domeinnaam te ontbinden.
8. Indien de opdrachtgever een domeinnaam wenst te verhuizen naar een externe partij dient hij/zij de domeinnaam eerst bij Netgezel op te zeggen, waarna de verhuiscode voor de domeinnaam verstrekt kan worden. De opdrachtgever krijgt deze verhuiscode alleen aangeleverd als alle openstaande facturen voldaan zijn.

10. Duur en beëindiging voor particuliere opdrachtgevers
1. Netgezel heeft het recht bij overtreding van de algemene voorwaarden maatregelen te treffen. Dit kan leiden tot tijdelijke of permanente blokkade van de webruimte en domeinnaam, zonder terugbetaling van de huur.
2. Netgezel stuurt 6 weken voor het verstrijken van de overeenkomst een e-mail naar de opdrachtgever met het verzoek de afgenomen diensten te verlengen. De opdrachtgever kan zijn/haar diensten vervolgens via Mijn Netgezel verlengen en gaat hierdoor een nieuw jaarcontract aan.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen twee weken op het verlengingsverzoek reageert, neemt Netgezel nogmaals contact op met de opdrachtgever. Bij het uitblijven van een reactie zal Netgezel de overeenkomst zelf ontbinden. Indien het webhosting betreft blijft de data nog twee weken na het verstrijken van het contract bewaard, de domeinnaam is opgezegd. Besluit de opdrachtgever alsnog een nieuwe overeenkomst af te sluiten, dan zijn de kosten om de domeinnaam uit quarantaine te halen voor rekening van de opdrachtgever.
4. Tussentijdse aanpassing van een webhosting pakket, waarvan de opdrachtgever een overeenkomst van een jaar heeft, is mogelijk naar een groter pakket.
5. Het is voor de opdrachtgever niet mogelijk om tussentijds een overeenkomst voor een webhosting pakket en/of domeinnaam te ontbinden indien de opdrachtgever hiervan een overeenkomst van een jaar heeft.
6. Indien de opdrachtgever een domeinnaam wenst te verhuizen naar een externe partij dient hij/zij de domeinnaam eerst bij Netgezel op te zeggen, waarna de verhuiscode voor de domeinnaam verstrekt kan worden. De opdrachtgever krijgt deze verhuiscode alleen aangeleverd als alle openstaande facturen voldaan zijn.

11. Privacy
1. Persoonsgegevens die aan Netgezel verstrekt worden, worden vertrouwelijk behandeld.
2. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het registreren van de domeinnaam en het versturen van facturen.
3. Door de klant aangeleverd materiaal wordt door Netgezel alleen gebruikt na toestemming van de opdrachtgever.
4. Netgezel controleert op willekeurige basis de publieke bestanden op de website van de opdrachtgever. Indien er aanwijzingen zijn die duiden op overtreding van de algemene voorwaarden neemt Netgezel contact op met de klant. Indien de verdenkingen van zodanige aard zijn, neemt Netgezel meteen gepaste maatregelen welke vervolgens aan de opdrachtgever gemeld worden.

12. Diverse bepalingen
1. Overschrijding van de levertijd laat de verplichting aan de opdrachtgever om de diensten af te nemen onverlet.
2. De opdrachtgever zorgt voor tijdige aanlevering van de benodigde content.
3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat aanpassingen in de persoons- of bedrijfsgegevens tijdig aan Netgezel worden doorgegeven.
4. Netgezel behoudt zich het recht voor de website van de opdrachtgever te gebruiken voor promotie d.m.v. een verwijzing naar de website van Netgezel, tenzij anders overeengekomen.
5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op een schadevergoeding tenzij anders overeengekomen.
6. Bij overtreding van de algemene voorwaarden behoudt Netgezel zich het recht voor de benodigde maatregelen te treffen.
7. Netgezel is niet aansprakelijk voor prijswijzingen van haar leveranciers.
8. Netgezel biedt geen sponsoring aan, verzoeken hiertoe worden niet behandeld.
9. Op alle overeenkomsten met Netgezel is het Nederlands recht van toepassing.